ค​ ว​ า​ ม​ ง​ ด​ ง​ า​ ม ข อ ง ส​ า​ ย​ น้ำ… แ ล ะ ค​ ว​ า​ ม​ สุ​ ข @ ป า…

132

📷❤️ ค​ ว​ า​ ม​ ง​ ด​ ง​ า​ ม ข อ ง ส​ า​ ย​ น้ำ…
แ ล ะ ค​ ว​ า​ ม​ สุ​ ข @ ป า ก บ้ อ ง ผ า วั ด ใ จ
ขอบคุณภาพ : เรืองประทิน เขียวสด

ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี