โรงเรียนปทุมพิทยาคม

แบ่งปัน

เรียนดี มีศีลธรรม น้ำสังคม

   โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2519 มีคณะข้าราชการพ่อค้าประชาชนในท้องถิ่นมีความคิดเห็นตรงกัน
ว่าควรจะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใด แห่งหนึ่ง ในเขตตำบลกุดลาด เพราะมีที่ดินว่างเปล่าอยู่แล้ว คือ ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ดงห่องแห่” จำนวน 789 ไร่เศษ

อัตลักษณ์โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ยิ้มไหว้ มีน้้ำใจ ใฝ่เรียนรู้


ปรัชญาของโรงเรียน
อตฺตำน้ ทมยนฺติ ปณฺฑิตำ หมำยถึง บัณฑิตย่อมฝึกตน


คำขวัญของโรงเรียน
เรียนดี มีศีลธรรม น้ำสังคม


สีประจำโรงเรียน
เขียว – ชมพู
   สีเขียว หมำยถึง ควำมอุดมสมบูรณ์ ควำมร่ำเริงแจ่มใส
   สีชมพู หมำยถึง ควำมรักควำมผูกพัน ควำมสมัครสมำนสำมัคคี


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)
   “โรงเรียนปทุมพิทยำคม เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชน จัดกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ส่งเสริมควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดสำรเสพติด และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน”


พันธกิจของโรงเรียน (Mission)
   1. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนส่งเสริมควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี ดนตรี กีฬำ ศิลปะ บนวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
   2. กระจำยอ้ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยและชุมชนทั้งเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง และควำมเป็นผู้น้ำ ให้สำมำรถบริหำรและจัดกำรศึกษำได้ตำมนโยบำยแผน และมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
   3. ร่วมกับชุมชนก้ำหนดและด้ำเนินกำร ควบคุม ก้ำกับ ติดตำม ป้องกันและแก้ไขปัญหำ สำรเสพย์ติด
   4. จัดบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ให้มีสุขภำพกำย สุขภำพที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
   5. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน
   7. เป้าประสงค์ของโรงเรียน (Goal)

“เพื่อให้ผู้เรียนจบกำรศึกษำ ภำคบังคับ และขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพเป็นคนดีของสังคม มีควำมพร้อมที่จะศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพในประชำคมอำเซียน”

ที่มา : โรงเรียนปทุมพิทยาคม

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามผลการดำเนิน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามผลการดำเนิน

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดปี 2556 ในพื้นที่บ้านท่าค้อ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เพื่อติดตามผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2556/2557

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาและร่วมพิธีถวายราชสักการะ

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาและร่วมพิธีถวายราชสักการะ

แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สอบครูผู้ช่วยอุบลฯ ยังไร้ทุจริต ประกาศสอบสัมภาษณ์ 27 เม.ย.นี้

สอบครูผู้ช่วยอุบลฯ ยังไร้ทุจริต ประกาศสอบสัมภาษณ์ 27 เม.ย.นี้

ผู้จัดสอบคุมเข้มทั้งสแกนหาอุปกรณ์สื่อสาร ดักจับสัญญาณผิดปกติ ส่งตำรวจสันติบา...

ชาวอุบลฯ หลายพันร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 2,222 รูป ฉลองตั้งเมือง 222 ปี

ชาวอุบลฯ หลายพันร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 2,222 รูป ฉลองตั้งเมือง 222 ปี

ที่บริเวณถนนแจ้งสนิท ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

จะปิดที่ทำการ เพื่อจะย้ายที่ทำการของสำนักงานหนังสือเดินทาง

คลิปเฉียดตาย! ยางระเบิดต่อหน้าต่อตารถตีลังกา

คลิปเฉียดตาย! ยางระเบิดต่อหน้าต่อตารถตีลังกา

กระบะขนทรายแซงขวา จู่ๆล้อหลังซ้ายรับน้ำหนักไม่ไหวระเบิดเสียงดังลั่น รถเสียหลักตีลังกาท...

ตร.เร่งคลี่คลายคดีวัยรุ่นยิงถล่มคู่อริอินทามระ

ตร.เร่งคลี่คลายคดีวัยรุ่นยิงถล่มคู่อริอินทามระ

ผกก.บางซื่อ เผย ไม่นิ่งนอนใจ คลี่คลายคดีวัยรุ่นอินทามระยิงถล่มคู่อริ ชี้อยู่ระหว่างประ...

คุมตัววิศวกรเฟอร์รี่เกาหลีเพิ่มอีก 1 ข้อหาทิ้งเรือ

คุมตัววิศวกรเฟอร์รี่เกาหลีเพิ่มอีก 1 ข้อหาทิ้งเรือ

อัยการเกาหลี ควบคุมตัวกัปตัน พร้อมลูกเรือรวม 4 คน รับทราบข้อกล่าวหาสละเรือ และไม่รักษา...

เด็กหนุ่มผู้ใช้ "สัญชาตญาณ" หนีตายจากเรือมรณะ

เด็กหนุ่มผู้ใช้ "สัญชาตญาณ" หนีตายจากเรือมรณะ

ซึ่งพาเพื่อนราว 10 คน หนีออกจากเรือที่กำลังจะจมโดยใช้ 'สัญชาตญาณ'

สรุปข่าวเด่นในรอบวันที่ 20 เม.ย. 2557

สรุปข่าวเด่นในรอบวันที่ 20 เม.ย. 2557

สรุปข่าวเด่นในรอบวันอาทิตย์ ที่ 20 เมษายน 2557

ข่าวประจำวันที่ 21 เมษายน 2557

ข่าวประจำวันที่ 21 เมษายน 2557

ข่าวประจำวันที่ 21 เมษายน 2557

ทีมงานเว็บไซต์ "ที่นี่อุบล" ร่วมงานเปิดตัว

ทีมงานเว็บไซต์ "ที่นี่อุบล" ร่วมงานเปิดตัว

รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จาก YAMAHA ณ บริเวณด้านหน้าร้านสตาร์บัค ห้างสรรพสินค้าสุนีย์

ทีมงานเว็บไซต์ "ที่นี่อุบล" ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ทีมงานเว็บไซต์ "ที่นี่อุบล" ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากสาขาออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ชั้นปีที่ 2-3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเสื้อที่นี่อุบล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเสื้อที่นี่อุบล

จากกิจกรรม โพสภาพ มุมดีๆ เมืองอุบล ตอน "เพื่อนและมิตรภาพ"

อุบลฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

อุบลฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสั...

เชฟโรเลตเจริญชัย ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน

เชฟโรเลตเจริญชัย ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน

แถลงข่าวการส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันในรายการ อุบลแชมเปี้ยนลีก ประจำปี 2557

สธ. ห่วง เดือนเมษาอันตรายเด็กจมน้ำตายสูงสุด

สธ. ห่วง เดือนเมษาอันตรายเด็กจมน้ำตายสูงสุด

ปลัด สธ. ห่วง เตือน “เมษายน” เป็นเดือนอันตราย เด็กจมน้ำตายสูงที่สุด แนะผู้ปกครองดูแลใก...

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุบลฯ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุบลฯ

ขอเชิญร่วมคัดเลือกลูกที่มีความกัตญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2557

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลประจำปี 2557 วัดมหาวนาราม

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลประจำปี 2557 วัดมหาวนาราม

นมัสการขอพร ปิดทอง-สรงน้ำ ระหว่างวันที่ 5-15 เมษายน พ.ศ. 2557

อุบัติเหตุ"รถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋ง"

อุบัติเหตุ"รถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋ง"

ที่บริเวณถนนสาย 2248 ถนนนาจะหลวย - น้ำยืน หน้าโรงเรียนบ้านโพนทอง

ซิ่งเก๋งขนไม้พะยูงแหกด่านพุ่งชนบ้านพังยับ

ซิ่งเก๋งขนไม้พะยูงแหกด่านพุ่งชนบ้านพังยับ

แก๊งรุกป่า เจ้าหน้าที่ตะครุบตัวทันควันพร้อมยึดไม้ของกลาง 16 ท่อน

แถลงข่าวจับกุมคดีลักทรัพย์ในเคหะสถาน

แถลงข่าวจับกุมคดีลักทรัพย์ในเคหะสถาน

ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจยึดไม้พะยูงเถื่อน"จำนวน 150 ท่อน"

ตรวจยึดไม้พะยูงเถื่อน"จำนวน 150 ท่อน"

ที่บริเวณบนถนนสายน้ำยืน - นาจะหลวย แยกทางเข้า บ้านซำหวาย หมู่ที่ 3

จับกุมยาบ้า51เม็ด"และฆ่าผู้อื่น"

จับกุมยาบ้า51เม็ด"และฆ่าผู้อื่น"

ที่บริเวณ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

จับกุมไม้พะยูงเถื่อน34ท่อน"และให้สินบน"

จับกุมไม้พะยูงเถื่อน34ท่อน"และให้สินบน"

ที่บริเวณ กระท่อมนาบ้านราษฎร์สามัคคี ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

จับสองหนุ่มฉวยโอกาสสงกรานต์โยนมือถือเข้าเรือนจำ

จับสองหนุ่มฉวยโอกาสสงกรานต์โยนมือถือเข้าเรือนจำ

สองหนุ่มอ้างตกงาน รับจ้างโยนมือถือเข้าเรือนจำกลางอุบลราชธานี

จับกุมขนไม้พะยูงเถื่อน"จำนวน120ท่อน"

จับกุมขนไม้พะยูงเถื่อน"จำนวน120ท่อน"

ที่บริเวณสามแยกไฟแดงน้ำยืน ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลยิ้มแฟนบอลเมืองดอกบัวเฮโลเข้าสนามตรึม

อุบลยิ้มแฟนบอลเมืองดอกบัวเฮโลเข้าสนามตรึม

''ผอ.หน่อย'' ณรงค์ศักดิ์ คุรุภัณฑ์ ผจก.ทีม ''พยัคฆ์ร้ายลุ่มน้ำมูล'' อุบล ยูเ...

ไม่ได้โม้ แต่อุบลฯ มั่นใจ จะได้เข้ารอบ ชปล.เป็นทีมแรกในฤดูกาลนี้

ไม่ได้โม้ แต่อุบลฯ มั่นใจ จะได้เข้ารอบ ชปล.เป็นทีมแรกในฤดูกาลนี้

ทีมจ่าฝูงโซนอีสาน ที่ชนะรวด 7 นัด มั่นใจไม่เกิน 18 นัด รู้ผลได้เข้ารอบ ชปล.เ...

จัสติน ปัดข่าวลือย้ายซบนายเก่า

จัสติน ปัดข่าวลือย้ายซบนายเก่า

สยบทุกข่าวลือ จัสติน ปริ๊นท์ บอกปัดไม่เคยรับรู้เรื่องการทาบทาม ยันมีความสุขด...

''พยัคฆ์ร้ายลุ่มน้ำมูล เปิดศึก สิงห์ภูพาน''

''พยัคฆ์ร้ายลุ่มน้ำมูล เปิดศึก สิงห์ภูพาน''

ที่สนามสุนีย์ สเตเดี้ยม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ขุนพลนักเตะเยาวชน 14,16 ปี ร.ร.กีฬาอุบลฯ

ขุนพลนักเตะเยาวชน 14,16 ปี ร.ร.กีฬาอุบลฯ

 พร้อมสู้ในศึกไพรมินิสเตอร์รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ที่จ.ร้อยเอ็ดและมุกดาหาร

รายละเอียดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน

รายละเอียดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน

 (PM CUP) ปี 57 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3

ผลการแข่งขันตะกร้อ อุบลฯ พบกับ พิษณุโลก

ผลการแข่งขันตะกร้อ อุบลฯ พบกับ พิษณุโลก

ส่วนผลการแข่งขันนัดล่าสุดในวันจันทร์ที่ผ่านมา บุกเชือด พิษณุโลกถึงถิ่น 2-1 ท...

งานตักบาตรพระ ๒,๒๒๒ รูป ฉลอง ๒๒๒ ปีอุบลราชธานี

งานตักบาตรพระ ๒,๒๒๒ รูป ฉลอง ๒๒๒ ปีอุบลราชธานี

19 เมษายน 57 ตั้งแต่หอนาฬิกาถึงหน้าวิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ ตั้งแต่เวลา 06.00-08.00 น.

ครั้งแรก กับ เทศกาล สงกรานต์ Music Fest # 1

ครั้งแรก กับ เทศกาล สงกรานต์ Music Fest # 1

"222 ปี อุบลราชธานี.. เย็นฉ่ำ...สำราญใจ" 13-15 เมษายน 2557

พบกับคอนเสิร์ตสุดมันส์วันสงกรานต์

พบกับคอนเสิร์ตสุดมันส์วันสงกรานต์

13-15 เมษายน 57 บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

U Park ขอเชิญทุกท่านร่วมทำกิจกรรมย้อนยุคสงกรานต์ไทย

U Park ขอเชิญทุกท่านร่วมทำกิจกรรมย้อนยุคสงกรานต์ไทย

13-15 เมษายนนี้ พบกับ "โฟมปาร์ตี้" ณ ลานจอดรถ สุนีย์ทาวเวอร์

สงกรานต์ โฟมปาร์ตี้ ม่วนอีหลี เฟสติวัล ปี 3

สงกรานต์ โฟมปาร์ตี้ ม่วนอีหลี เฟสติวัล ปี 3

13-15 เมษายนนี้ พบกับ "โฟมปาร์ตี้" ณ ลานจอดรถ สุนีย์ทาวเวอร์

เทศบาลนครอุบลฯเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์

เทศบาลนครอุบลฯเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์

และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2557

ร้านส้มตำฝุ่นตลบ

ร้านส้มตำฝุ่นตลบ

สาขาอุบลราชธานี พบกับบรรยากาศการตกแต่งร้านสไตล์เป็นกันเอง

ร้านข้าว[เข้า]ซอย

ร้านข้าว[เข้า]ซอย

ข้าวซอยไก่อร่อยๆ แบบเข้มข้น ใช้วัตถุดิบจากภาคเหนือ ครบเครื่องเกินกว่าราคา

ร้านโฮมฮักหอม ข้าวปุ้นขาเขิน

ร้านโฮมฮักหอม ข้าวปุ้นขาเขิน

หลากหลายเมนูอาหาร บรรยากาศร้านแบบเป็นกันเอง

ร้านอาหารญี่ปุ่น " FUKU "

ร้านอาหารญี่ปุ่น " FUKU "

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ เนื้อโคขุน ไทย - ฝรั่งเศษ เพียงท่านละ 199 บ.

ร้านอาหาร แม่น้ำสองสี

ร้านอาหาร แม่น้ำสองสี

ร้านอาหารแม่น้ำสองสี บรรยากาศของร้านตกแต่งสไตล์เรียบง่าย

ร้านขนม-นอก

ร้านขนม-นอก

จำหน่าย ขนมเปี๊ยะนอก แป้งบาง นิ่ม ไส้ทะลักเต็มคำ นุ่มละลายในปาก

na-ubon Shop & Coffee (HandmadeArt Design)

na-ubon Shop & Coffee (HandmadeArt Design)

ร้านขายของที่ระลึกอุบลฯ น่ารักๆ "จิบกาแฟเบาๆเลือกของฝากจากอุบลฯ"

กีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

ประจำปี 2557 " โนนผึ้งเกมส์ ครั้งที่ 16" ณ โรงเรียนบ้านจั่น ตำบลโนนผึ้ง

เดินรณรงค์เลือกตั้งเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

เดินรณรงค์เลือกตั้งเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 เมษายน 2557 ให้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างพร้อมเพรียง

บรรยากาศขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ2557

บรรยากาศขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ2557

เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้ง 28 ชุมชน

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จ.อุบลฯ

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จ.อุบลฯ

จัดโครงการทำหมันให้สุนัขและแมว พร้อมฉีดวัดซีนป้องกันฯ

ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ นายกพัฒนา 5 ส. ดีเด่น

ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ นายกพัฒนา 5 ส. ดีเด่น

ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ

ปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

ปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

ความเจริญสู่พื้นที่นอกเมือง ความเจริญกำลังกระจายทุกหมู่บ้าน

สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

นักการเมืองหญิงคนรุ่นใหม่ กับวิสัยทัศน์โดดเด่น เพื่อนำพาก้าวสู่ยุคใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บริหารอย่างมีคุณภาพ มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน...

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ

ปวงประชาใฝ่ธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประเพณีงดงาม ตื่นตาแก่งช้างหมอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง

ผู้นำชุมชนสมานสามัคคี ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโ...

สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ

สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ

“เพิ่มพูนฐานเศรษฐกิจ สภาพสิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีคุณธรรม นำชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมแรงรักษ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

"พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใ...

สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

"ชุมชนมีความน่าอยู่ น่าอาศัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจัดการที่ดี"

สำนักงานเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

พัฒนาสาธารณูปโภค สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๖ อบต.กลาง

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๖ อบต.กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา งบประมาณ 146,000.00 บาท

รัชภัฏ “หวดอัตโนมัติ” เอสเอ็มอีไทย นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

รัชภัฏ “หวดอัตโนมัติ” เอสเอ็มอีไทย นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยกลุ่มจักรสานชาวบ้านหนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โครงการขุดลอกผักตบชวา คลองคำนางรวย เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

โครงการขุดลอกผักตบชวา คลองคำนางรวย เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

ขุดลอกเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการบำบัดน้ำเสียคลองคำนางรวย

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงาน

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงาน

ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีฯ

วัดภูไห อำเภอบุณฑริก

วัดภูไห อำเภอบุณฑริก

พระบรมสารีริกธาตุและมีรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่อยู่ในไหใบใหญ่

เกียรติสุรนนท์...กรุ๊ป มอบเสื้อชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

เกียรติสุรนนท์...กรุ๊ป มอบเสื้อชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

1669 กู้ชีพคุณธรรม มูลค่ากว่า 55,200 บาท จำนวน 24 ตัว

เตือนข้าราชการมีรถหรูขับ ระวังสรรพากรเล็งเช็ค

เตือนข้าราชการมีรถหรูขับ ระวังสรรพากรเล็งเช็ค

กรมสรรพากร เตรียมนำระบบ จีไอเอส ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบข้อมูล

สรรพสามิตของบหมื่นล้านจ่ายคืนรถคันแรก

สรรพสามิตของบหมื่นล้านจ่ายคืนรถคันแรก

เผยหลังสงกรานต์นี้ เล็งเชิญค่ายรถยนต์มาสรุปโครงการ และแนวทางที่ผู้จองสิทธิ์ไม่ยอมมารับ...

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดตัว รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จาก YAMAHA

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดตัว รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จาก YAMAHA

สัมผัสนวัตกรรมใหม่แห่งการขับขี่ ณ บริเวณด้านหน้าร้านสตาร์บัค ห้างสรรพสินค้าสุนีย์

"น้องจูน"
Audi R8 V10 Spyder จัดเต็มบอดี้คิท REGULA Tuning
"น้องแบม" ปิยะนิต สุยะลา
"น้องโบว์บี้" ภัสราภรณ์ ไทยเจริญ
"น้องอ้อม" สุพัตรา แสงสิริ
"น้องหนิง" โสรญา ชัยไพรินศิริ
"น้องคะแนน" ณัฐนรี พูลสิทธิ
"น้องอ๊อฟ" วิสุนันท์ สารสิทธิ์์
"น้องออย" เจนจิรา แก่นอิทร์

HONDA JAZZ 1.5S AT "2006"

HONDA JAZZ 1.5S AT "2006"

สภาพใหม่มาก สำหรับท่านที่มองหารถยนต์มือสองสวยๆไว้ใช้งาน

MAZDA TRIBUTE 2.0 AT "2004"

MAZDA TRIBUTE 2.0 AT "2004"

สำหรับท่านที่มองหารถยนต์มือสองสวยๆไว้ใช้งานพร้อมให้ทดสอบสมรรถนะแล้วที่ มงคลคาร์เซ็นเตอ...

MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB Hi-racer 2.2 MT "2012"

MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB Hi-racer 2.2 MT "2012"

สำหรับท่านที่มองหารถยนต์มือสองสวยๆไว้ใช้งานพร้อมให้ทดสอบสมรรถนะแล้วที่ มงคลคาร์เซ็นเตอ...

SUZUKI เตรียมปล่อยรถยนต์ Suzuki Celerio Eco Car 2014 ใหม่ กลางปีนี้

SUZUKI เตรียมปล่อยรถยนต์ Suzuki Celerio Eco Car 2014 ใหม่ กลางปีนี้

โดยเจ้า Suzuki Celerio จากค่าย SUZUKI  นี้ได้ถูกเปิดตัวในงาน  Bangkok International Mo...

Toyota Aygo 2015 แฮทช์แบครุ่นเล็กจากค่าย Toyota

Toyota Aygo 2015 แฮทช์แบครุ่นเล็กจากค่าย Toyota

ได้รับการออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้ โดยมีขนาดความยาวของตัวรถเพิ่มขึ้นเป็น ...

เปิดตัวรถยนต์ All New Mazda 3 2014 ในไทยแห่งแรกของอาเซียน

เปิดตัวรถยนต์ All New Mazda 3 2014 ในไทยแห่งแรกของอาเซียน

ที่เปิดตัวไปสดๆร้อนในประเทศไทยเป็นแห่งแรกใน Asean ในวันนี้ 18 มี.ค. 57

Honda Jazz 2014 สีเหลืองใหม่สวยโดนใจ

Honda Jazz 2014 สีเหลืองใหม่สวยโดนใจ

Honda Jazz 2014 ถือเป็นรถที่มีผู้รอคอยมากที่สุดคันหนึ่งในประเทศไทย

เพิ่มความสปอร์ต Nissan Versa Note SR 2015

เพิ่มความสปอร์ต Nissan Versa Note SR 2015

สปอร์ตมากยิ่งขึ้น สำหรับค่ายรถยนต์ชื่อดังอย่าง Nissan (นิสสัน) ที่ได้มาพร้อมกับรถSUV  ...

Ford Raptor 411 ม้า ไม่พอ จับยัดยัด Supercharger ได้ 600 แรงม้า

Ford Raptor 411 ม้า ไม่พอ จับยัดยัด Supercharger ได้ 600 แรงม้า

Ford Raptor F-150 Pickup Truck พันธุ์แกร่งดุดัน แค่เดิมๆ ก็แรงอยู่แล้ว แต่นั่นยังไม่เพ...

มิลเลนเนียม ออโต้ เปิดตัวชุดแต่ง M PERFORMANCE

มิลเลนเนียม ออโต้ เปิดตัวชุดแต่ง M PERFORMANCE

สำหรับรถบีเอ็มดับเบิลยู  ซีรี่ส์ 3 และซีรี่ส์ 5 รุ่นดีเซลเท่านั้น

Ford Raptor 411 ม้า ไม่พอ จับยัดยัด Supercharger ได้ 600 แรงม้า

Ford Raptor 411 ม้า ไม่พอ จับยัดยัด Supercharger ได้ 600 แรงม้า

Ford Raptor F-150 Pickup Truck พันธุ์แกร่งดุดัน แค่เดิมๆ ก็แรงอยู่แล้ว แต่นั่นยังไม่เพ...

มิลเลนเนียม ออโต้ เปิดตัวชุดแต่ง M PERFORMANCE

มิลเลนเนียม ออโต้ เปิดตัวชุดแต่ง M PERFORMANCE

สำหรับรถบีเอ็มดับเบิลยู  ซีรี่ส์ 3 และซีรี่ส์ 5 รุ่นดีเซลเท่านั้น

หลุดจากเกม! Honda โชว์ Forza Civic Si Forza Motorsport

หลุดจากเกม! Honda โชว์ Forza Civic Si Forza Motorsport

Honda เผยโฉม Honda Civic Si รุ่นพิเศษผลงานการดีไซน์ของหนึ่งในแฟนพันธุ์แท้เกมรถแข่ง For...

บริษัท กิจตรงออโตโมบิล จำกัด

บริษัท กิจตรงออโตโมบิล จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ พร้อมศูนย์บริการมาตรฐาน

ศูนย์รวมรถยนต์ ราเชนทร์ ออโต้คาร์

ศูนย์รวมรถยนต์ ราเชนทร์ ออโต้คาร์

ซื้อขายรถบ้านสภาพดี (คุณภาพ คู่คุณธรรม นำธุรกิจ)

ศูนย์บริการมาตรฐาน โกลด์ คลีนแอนด์แว็คซ์ อุบลราชธานี

ศูนย์บริการมาตรฐาน โกลด์ คลีนแอนด์แว็คซ์ อุบลราชธานี

บริการมาตรฐาน-ล้าง ฟื้นฟูสภาพรถแบบวงจร และอีกมากมายที่คุณจะสัมผัส

งานมหกรรม บ้านธนาคาร อุบลราชธานี 57

งานมหกรรม บ้านธนาคาร อุบลราชธานี 57

บานสะพรั่งอสังหาริมทรัพย์ เมืองดอกบัว 28-30 มีนาคม 2557

Home in Style งานแสดงบ้านและคอนโด

Home in Style งานแสดงบ้านและคอนโด

จัดขึ้นในวันที่ 10-23 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

คอนโด จัดหนัก ! ดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน ฟรีค่าโอน แถมเครื่องใช้ไฟฟ้า

คอนโด จัดหนัก ! ดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน ฟรีค่าโอน แถมเครื่องใช้ไฟฟ้า

เศรษฐกิจชะลอตัวทำอสังหาริมทรัพย์ เกิดผลกระทบ ลูกค้าชะลอโอนบ้านและคอนโด

มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 30 พบกัน 13-16 มี.ค.

มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 30 พบกัน 13-16 มี.ค.

มหกรรมงานแสดงเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านครบวงจรวันที่ 8-งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ ...

โครงการหมู่บ้านทรัพย์รุ่งเรือง (ใกล้ ม.อุบล)

โครงการหมู่บ้านทรัพย์รุ่งเรือง (ใกล้ ม.อุบล)

สร้างความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านโดยไม่หวังผลกำไร

โครงการบ้านในฝัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

โครงการบ้านในฝัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ที่ตอบสนองความต้องการของคนต้องการออกแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่อบอุ่นมีความสุข

โครงการบ้านพิชชา บ้านสไตล์ Modern Home

โครงการบ้านพิชชา บ้านสไตล์ Modern Home

เปลี่ยนมุมมองความสุขและความมั่นคงของครอบครัวครั้งใหม่

ขายบ้านพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา

ขายบ้านพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา

อยู่บ้านนาดี หมู่ที่ 11 ต.ยางสักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ห่างจากตัวเมือง18...

ขายบ้านมือสองเนื้อที่ 63 ตารางวา

ขายบ้านมือสองเนื้อที่ 63 ตารางวา

บริเวณแถวหัวสนามบิน ที่บ้านนิคม จังหวัดอุบลราชธานี

ขายด่วน บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน เนื้อที่ 99 ตรว.

ขายด่วน บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน เนื้อที่ 99 ตรว.

ติดกับ PSI ในซอยห้วยคุ้ม 10 ต.ขามใหญ่.อ.เมือง จ.อุบล

ขายที่ดินเปล่า 1 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา

ขายที่ดินเปล่า 1 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา

ตั้งอยู่หมู่ 11 บ้านเวียงเกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ขายด่วน! ที่ทำการเกษตร เนื้อที่ 50 ไร่

ขายด่วน! ที่ทำการเกษตร เนื้อที่ 50 ไร่

ที่ดินตั้งอยู่ ที่อำเภอม่วงสามสิบ เจ้าของที่ขายเอง(งดนายหน้า)

ขายที่เปล่าติดถนนดำ เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

ขายที่เปล่าติดถนนดำ เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

ที่บริเวณถนนแจ้งสนิท ต.หัวดอน อ.เขื่อนใน จ.อุบลราชธานี

ที่ดินพร้อมหอพัก 84 ตารางวา

ที่ดินพร้อมหอพัก 84 ตารางวา

ติดถนนหน้า ม.อุบลฯ ทำเลค้าขายร่ำรวย ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ขายที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ครึ่ง

ขายที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ครึ่ง

เส้นถนน พิบูล-ช่องเม็ก ห่างจากสามแยก ตม. 1.4 กม.

ไทวัสดุ ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรของคนไทย

ไทวัสดุ ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรของคนไทย

"โฮมเวิร์ค" รวมสินค้าและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร

สวนฤทธิพันธุ์ รับบริการจัดสวน ออกแบบสวน

สวนฤทธิพันธุ์ รับบริการจัดสวน ออกแบบสวน

รวมไปถึงให้คำแนะนำการดูแลรักษา โดยภูมิสถาปนิก ผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง

ดันเอกชนลุยตลาดแอฟริกา รัฐเซีย

ดันเอกชนลุยตลาดแอฟริกา รัฐเซีย

ส.อ.ท. ดันเอกชนบุกแอฟริกา-รัสเซีย เหตุตลาดใหญ่และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การค้าไทยยัง...

โรงตึ๊งอัดโปรโมชั่นรับเปิดเทอม เงินด่วน-จำนำรถเบียดชิงตลาด

โรงตึ๊งอัดโปรโมชั่นรับเปิดเทอม เงินด่วน-จำนำรถเบียดชิงตลาด

ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นผนวกกับปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งขึ้นแบบสัมผัสได้จริง

พณ. เผย ราคาสินค้าวันที่ 11 เม.ย. 2557 ลดลงหลายรายการ

พณ. เผย ราคาสินค้าวันที่ 11 เม.ย. 2557 ลดลงหลายรายการ

ผักสดลดลงหลายรายการ ผักคะน้า เหลือกิโลกรัมละ 32-35 บาท

พณ.เผยราคาสินค้าวันที่ 9 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลงหลายรายการ

พณ.เผยราคาสินค้าวันที่ 9 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลงหลายรายการ

ราคาสินค้าผักสดมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

ม.อุบลฯ จัดอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง

ม.อุบลฯ จัดอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง

แก่ น.วิชาการ ประเทศโมซัมบิก ตามความร่วมมือ สพร.

ธุรกิจสนองความต้องการของผู้บริโภค

ธุรกิจสนองความต้องการของผู้บริโภค

ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เริ่มจากการผลิตสินค้าหรือบริการ

SUMMER NOW! สะท้อนทุกองศาความร้อนแรง

SUMMER NOW! สะท้อนทุกองศาความร้อนแรง

พร้อมรับของรางวัลกว่า 18 ล้านบาท ระหว่าง 20 มี.ค. - 30 เม.ย. 57 หรือจนกว่าสินค้าหมด

ทีเอ็มบีคาดเศรษฐกิจไทยปี56โต2.9%

ทีเอ็มบีคาดเศรษฐกิจไทยปี56โต2.9%

ห่วงปี"57 โตต่ำกว่าศักยภาพ ปัญหาการเมืองยังยืดเยื้อ

สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธาน บริษัทโตโยต้า ดีเยี่ยม

สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธาน บริษัทโตโยต้า ดีเยี่ยม

จากเด็กที่เรียนไม่เก่ง จบเพียงชั้น ป.5 แต่เป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่ากว่าหมื่นล้าน

อาจารย์ชนนี ริมทอง ผู้บริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

อาจารย์ชนนี ริมทอง ผู้บริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

เปิดใจ “อาจารย์ชนนี ริมทอง” กับบทบาทผู้บริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

"จีรศักดิ์ จิระสุข" เจ้าพ่อแท็กซี่เมืองอุบลราชธานี

"จีรศักดิ์ จิระสุข" เจ้าพ่อแท็กซี่เมืองอุบลราชธานี

กว่าจะถึงวันนี้ 'จีรศักดิ์ จิระสุข' เจ้าพ่อแท็กซี่เมืองอุบลราชธานี

 • update: 21 เม.ย. 57 เวลา 10:40 น.

  บาท/ลิตร
  แก๊สโซฮอล 91 38.48
  แก๊สโซฮอล 95 40.93
  แก๊สโซฮอล E20 35.98
  แก๊สโซฮอล E85 24.58
  ดีเซล 29.99
  เบนซิน 95 48.45
  ก๊าซ CNG (NGV) 10.5
  ก๊าซ LPG 15
 • update: 21 เม.ย. 57 เวลา 10:40 น.

  ราคารับซื้อราคาขาย
  ทองคำแท่ง 19,550.00 19,650.00
  ทองรูปพรรณ 19,268.36 20,050.00
 • update: 21 เม.ย. 57 เวลา 10:40 น.

  สกุลเงิน / บาทราคารับซื้อราคาขาย
  HKD 4.05 4.24
  GBP 53.23 54.72
  EUR 43.83 44.90
  JPY 30.83 32.07
  USD 31.01 32.39
บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย The Home

บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย The Home

The Home | ยกระดับ ตำรับไทย-อีสาน สไตล์ไฮโซ

ซิป้า ทุ่ม 137 ล้าน ปัดฝุ่นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทยรับเออีซี

ซิป้า ทุ่ม 137 ล้าน ปัดฝุ่นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทยรับเออีซี

ใกล้เข้ามาทุกที กับการเปิดเสรีเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน หรือ เออีซี ในปี 2558 ที่จะถึงนี้...

กยศ.พร้อมปล่อยเงินกู้เรียนปี 57

กยศ.พร้อมปล่อยเงินกู้เรียนปี 57

"เสริมศักดิ์” แจงปัญหาเงินกู้กยศ.ยุติแล้ว คลังยืนยันของบฯกลาง 2,118 ล้านบาท

ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ

ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.๓ และ ม.๖

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.๓ และ ม.๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

โฉมหน้าผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย G92 DJ SEARCH 2014 ( รุ่นที่ 5 )

โฉมหน้าผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย G92 DJ SEARCH 2014 ( รุ่นที่ 5 )

การค้นหา DJ สายพันธุ์ใหม่ ของวงการเพลงวัยรุ่นเมืองอุบล

"UBON SUMMER" Dance contest by นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

"UBON SUMMER" Dance contest by นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

การประกวดเต้นจากทีมเยาวชนทั่วจ.อุบลฯ และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

G92 DJ SEARCH 2014 WORKSHOP&AUDITION

G92 DJ SEARCH 2014 WORKSHOP&AUDITION

การค้นหา DJ สายพันธุ์ใหม่ ของวงการเพลงวัยรุ่นเมืองอุบล

นศ.ม.อุบลฯ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ

นศ.ม.อุบลฯ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ

ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ ๘

ค่ายเยาวชนอาสาจตุภาคี ASEAN YOUTH VOLUNTEER CAMP

ค่ายเยาวชนอาสาจตุภาคี ASEAN YOUTH VOLUNTEER CAMP

ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2

โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2

เป็นโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

โรงเรียนปทุมพิทยาคม

โรงเรียนปทุมพิทยาคม

เรียนดี มีศีลธรรม น้ำสังคม

โรงเรียนวิจิตราพิทยา

โรงเรียนวิจิตราพิทยา

ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ เป็นผู้นำทางอาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิชาชีพคือพื้นฐาน การงานคือชีวิต สัมฤทธิ์ผลด้วยคุณธรรม

มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยราชธานี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรู้คู่คุณธรรมและรักษ์ท้องถิ่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่การปฏิบัติ

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เดิมชื่อ "โรงเรียนประชาบาลบ้านหนองบัว"

สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์

สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์

โรงเรียนกวดวิชาวิทย์-คณิตฯ อันดับ 1 ที่ทำให้น้องสอบติดมากที่สุด

รักครั้งแรกและครั้งสุดท้าย (OST. คิวบิก หนี้หัวใจที่ไม่ได้ก่อ)_เป๊ก ผลิตโชค

รักครั้งแรกและครั้งสุดท้าย (OST. คิวบิก หนี้หัวใจที่ไม่ได้ก่อ)_เป๊ก ผลิตโชค

สื่อความในใจของลูกผู้ชายที่มีได้เพียงรักเดียวเท่านั้น

ซิ้งเกิ้ลที่ 4 "ลมหายใจในวันวาน" เพลงใหม่จาก Mummy Daddy

ซิ้งเกิ้ลที่ 4 "ลมหายใจในวันวาน" เพลงใหม่จาก Mummy Daddy

เพลงที่อยากให้ได้ฟังและคุณอาจจะมีอดีตที่ไม่ได้จำและไม่ได้ลืม

"โดม" ส่งซิงเกิ้ลใหม่ "หนึ่งหัวใจ"

"โดม" ส่งซิงเกิ้ลใหม่ "หนึ่งหัวใจ"

เพลงรักอบอุ่นจากอัลบั้ม “10 YEARS OF LOVE บทเพลงรักจากเดอะสตาร์”

คนโง่ที่รักเธอ, ตัวสำรอง 2 เพลงใหม่จาก อ๊อฟ ปองศักดิ์

คนโง่ที่รักเธอ, ตัวสำรอง 2 เพลงใหม่จาก อ๊อฟ ปองศักดิ์

"คนโง่ที่รักเธอ" เพลงป็อปอารมณ์อกหัก "ตัวสำรอง" ฟิลเพลงเค้นอารมณ์หม่น

ยกเว้นเรื่องเธอ (OST. คิวบิก หนี้หัวใจที่ไม่ได้ก่อ)_แพรว คณิตกุล

ยกเว้นเรื่องเธอ (OST. คิวบิก หนี้หัวใจที่ไม่ได้ก่อ)_แพรว คณิตกุล

แบบฉบับของความน่ารักสดใสที่แฟนเพลงคุ้นเคย

Rio 2

Rio 2

เรื่องราวของ บูล จิวเวล และลูกทั้งสามมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ในเมืองที่มีมนตร์ขลัง

Noah มหาวิบัติวันล้างโลก

Noah มหาวิบัติวันล้างโลก

เรื่องราวโลกอันมืดมนก่อนที่ทุกชีวิตจะต้องอพยพเป็นหลัก

ม.6/5 ปากหมาท้าแม่นาค

ม.6/5 ปากหมาท้าแม่นาค

ภาระกิจสุดเกรียน ปราบเฮี้ยนพระโขนง ความฮาก็เลยมากตามระเบียบ

Under the Skin

Under the Skin

เอเลี่ยนในร่างมนุษย์ที่ใช้เสน่ห์เพื่อล่อลวงผู้ชายมากินเป็นอาหาร

Captain America : The Winter Soldier

Captain America : The Winter Soldier

มหึมาการต่อสู้ครั้งใหม่ของกัปตันทีอเวนเจอร์สกับแผนการทำลายล้าง

เปลี่ยนผ้าพันคอ ให้เป็นผ้าโพกศรีษะ

เปลี่ยนผ้าพันคอ ให้เป็นผ้าโพกศรีษะ

ผ้าพันคอที่เคยเป็นเครื่องประดับเมื่อหน้าหนาว สาว ๆ อย่าเพิ่งนำไปเก็บเข้าตู้ เพราะสามาร...

มิกซ์แอนด์แมทซ์ถุงเท้ากับรองเท้า

มิกซ์แอนด์แมทซ์ถุงเท้ากับรองเท้า

ไอเท็มอีกหนึ่งชิ้นที่สาวๆไม่พลาดนั้นคือ ถุงเท้าหรือถุงท้าสูง

เทรนด์ทรงผมช่วงหน้าร้อน

เทรนด์ทรงผมช่วงหน้าร้อน

สาวๆ ที่ปวดหัวกับเรื่องทรงผม จะไว้ยาวก็ร้อน จะตัดสั้นดีหรือเปล่า

FLORAL PRINTS FOR MEN ลายดอกไม้สุดโดดเด่น สำหรับคุณผู้ชาย

FLORAL PRINTS FOR MEN ลายดอกไม้สุดโดดเด่น สำหรับคุณผู้ชาย

ด้วยพลังของหมู่มวลดอกไม้ ที่จะทำให้คุณกลายเป็นหนุ่มขี้อ้อน

เลือกชุดว่ายน้ำอวดโฉมรับลมร้อน

เลือกชุดว่ายน้ำอวดโฉมรับลมร้อน

ซึ่งเทรนด์ชุดว่ายน้ำรับลมร้อนที่มาแรงปีนี้ คือแบบ “ทูพีช”

Samsung Smart Camera NX Mini

Samsung Smart Camera NX Mini

นำเทรนด์ Selfie/Wefie พกพาสไตล์ที่ใช่ บันทึกภาพที่ชอบ

Apple เตรียมส่ง MacBook Air 12 นิ้ว รุ่นใหม่บางกว่าเดิมเปิดตัวกลางปีนี้

Apple เตรียมส่ง MacBook Air 12 นิ้ว รุ่นใหม่บางกว่าเดิมเปิดตัวกลางปีนี้

MacBook จากค่าย Apple กันเพราะว่าล่าสุดมีข่าวแว่วมาว่าจะทำการเปิดตัว MacBook Air 12 นิ...

iPhone 6 จ่อเปิดตัวกลางปีนี้ ถูกสั่งผลิตกว่า 90 ล้านเครื่องแล้ว

iPhone 6 จ่อเปิดตัวกลางปีนี้ ถูกสั่งผลิตกว่า 90 ล้านเครื่องแล้ว

สุดยอดสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากค่าย Apple ที่วันนี้เรามีข่าวอัพเดตล่าสุดมาให้ติดตาม

Samsung เปิดตัว Galaxy Camera 2,Galaxy Note 3 4G LTE และ Galaxy Grand 2 ในไทยอย่างเป็นทางการ

Samsung เปิดตัว Galaxy Camera 2,Galaxy Note 3 4G LTE และ Galaxy Grand 2 ในไทยอย่…

ซัมซุงจัดเต็มเรื่องเทคโนโลยี เตรียมสร้างเทรนด์การใช้เทคโนโลยี NFC สุดล้ำ

Lenovo เปิดตัว สมาร์ทโฟนจอ 5 นิ้ว

Lenovo เปิดตัว สมาร์ทโฟนจอ 5 นิ้ว

Lenovo เปิดตัว สมาร์ทโฟนจอ 5 นิ้ว Lenovo A628T สีแดงสด ต้อนรับวาเลนไทน์

งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2557

รางวัลที่ 1

1 รางวัลๆ ละ 2,000,000 บาท

153406

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

26

เลขท้าย 3 ตัว

4 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

344 013 355 634
ัฐบาล
กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กอง สลากอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง

คูโบต้า เจริญชัย อุบลราชธานี

คูโบต้า เจริญชัย อุบลราชธานี

"คูโบต้าเจริญชัย จริงจัง จริงใจ ให้บริการ" จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรทุกชนิด

สบายกาย สปา & นวดแผนไทย

สบายกาย สปา & นวดแผนไทย

พลังแห่งความสัมผัส คืนความสดชื่นให้คุณหรือคนที่คุณรัก ที่สบายกายสปา

หจก. เฟิร์สโฟน 111 จำหน่ายมือถือ แท็บเล็ท และอุปกรณ์เสริมมือถือ

หจก. เฟิร์สโฟน 111 จำหน่ายมือถือ แท็บเล็ท และอุปกรณ์เสริมมือถือ

อะไหล่ หน้าจอ เคสโทรศัพท์ ซองหนัง เมเมโมรี่การ์ด ลำโพง บลูทูธ ทั้งปลีกและส่ง

ราศีเมษ

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ราศีมีน